ПРО НАС

Затверджений

Установчими  зборами засновників

    1 липня  2016 р., протокол № 1

 

Затверджений

   Загальними  зборами учасників (членів)

                                              19 вересня  2016 р., протокол № 2                                             

               

                               

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ         СПІЛКИ

  «Порядок і справедливість»

 (в новій редакції)

   

 

смт Романів

    2016 рік

   

  РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Громадська спілка  « Порядок і справедливість» є   громадським об”єднанням  (Далі за текстом – спілка) .

Стаття 2. Спілка будує свою роботу на принципах   добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її учасників, прозорості, відкритості та публічності.

Стаття 3. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об”єднання», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

Стаття 4. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою та місце знаходження, штампи, бланки зі своїм найменуванням, поточні та валютні рахунки в установах банків України. Спілка може мати символіку (прапор, герб, емблему) та іншу атрибутику ідентифікації. Символіка спілки реєструється у встановленому законом порядку.

Стаття 5. Офіційне найменування громадського об”єднання:

–    українською мовою:  Громадська спілка «Порядок і справедливість».

Скорочене найменування:

–    українською мовою: ГС «Порядок і справедливість».

З моменту реєстрації Спілка має виключне право на використання свого найменування.

Стаття 6. Місце знаходження постійно діючого керівного статутного органу  громадської  спілки «Порядок і справедливість»: 13001 вул. Небесної Сотні  буд. 112 смт Романів  Житомирської  області.

Стаття 7. Спілка співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями . Втручання в діяльність Спілки державних, громадських або інших організацій, службових осіб, крім спеціально на те уповноважених законодавством, не допускається, так само як і втручання  спілки у діяльність державних, громадських або інших організацій, службових осіб.

Стаття 8. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Спілки, а Спілка у свою чергу не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

Стаття 9. Офіційною мовою Спілки є українська мова. Діловодство Спілки здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 10. Спілка самостійно, згідно з цим Статутом, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної мети.

Стаття 11. Діяльність Спілки є гласною, інформація про  її діяльність  публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

РОЗДІЛ II.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  спілки

Стаття 12. Спілка створена з метою задоволення та захисту  соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, сприяння підвищенню життєвого рівня та  зростанню екологічної  і  культурної свідомості жителів Романівського району.

Стаття 13. Спілка не має на меті одержання  прибутку. Розподіл  отриманих доходів ( прибутків) або їх частини серед  членів Спілки, членів органів управління, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

Стаття 14. Для досягнення мети основними завданнями Спілки є:

1)   пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність на принципах цього Статуту, сприяючи досягненню  статутної мети;

2)   налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища і охорони здоров’я населення, підвищення життєвого рівня людей, поліпшення екологічної ситуації, а також із іншими природоохоронними, культурними, освітніми, аматорсько-спортивними та науковими неурядовими громадськими організаціями;

3)   втілення ідеї ефективного, раціонального, здорового способу життя;

4)   створення умов для всебічної реалізації членами Спілки, особливо молодими людьми, своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

5)   надання необхідної підтримки членам спілки, особливо молоді, у сфері праці, зайнятості тощо;

6)   підтримка ( в т.ч. матеріальна) і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств населення;

7)   всебічне сприяння задоволенню та захисту соціальних, економічних, культурних, освітніх прав та інтересів членів спілки шляхом представництва їх в органах державної влади, органах місцевого самоврядування , а також шляхом надання членам спілки інформаційної, матеріальної та правової допомоги;

Стаття 15. Для досягнення своєї мети і завдань спілка має право:

1)  здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для вирішення статутних завдань  ;

2)   самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності відповідно до Статуту, самостійно розпоряджатися своїм майном;

3)   купувати, отримувати у володіння та користування матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), нематеріальні активи (у т.ч. об’єкти інтелектуальної власності) та здійснювати інші операції для забезпечення своєї статутної діяльності у відповідності до чинного законодавства, за участю фізичних та юридичних осіб, створених згідно з законодавством України;

4)   виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

5)   представляти і захищати  законні інтереси  учасників спілки в органах влади та місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях;

6)   проводити заходи, пов’язані з реалізацією основних завдань спілки, запрошувати до участі в роботі фахівців, зацікавлених осіб, організації, як українські, так і закордонні;

7)   об’єднуватися у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань спілки, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;

8)  обмінюватися інформацією, а також фаховим, практичним досвідом з відповідними організаціями в Україні та за кордоном;

9)  збирати, узагальнювати і вивчати, поширювати передовий світовий досвід у сфері статутних завдань;

10)   підтримувати ідейно, організаційно та матеріально інші об’єднання громадян, принципи, мета діяльності та завдання яких відповідають меті та завданням спілки, та надавати допомогу в їх створенні;

11)   брати участь у розробці, організації та проведенні екологічних програм з прибирання, озеленення територій та інших суспільно корисних справ;

12)   брати участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації  та в інший спосіб, не заборонений законом;

13)   проводити інформаційно-просвітницьку діяльність у сфері профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  впровадження принципів здорового способу життя;

14)  здійснювати методичну діяльність, організовувати та проводити соціологічні дослідження стосовно екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних проблем;

15)   популяризувати свою назву, свою символіку та іншу атрибутику, розповсюджувати інформацію про діяльність та позицію спілки, пропагувати мету, принципи та завдання спілки, в тому числі через засоби масової інформації;

16)   звертатися до органів місцевого самоврядування та державної влади із заявами про  порушення на території  Романівського району правил громадського порядку, санітарно-епідеміологічних та протипожежних правил, земельного, лісового, водного законодавства та законодавства про надра;

17)   брати участь у процесі прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються статутних завдань спілки;

18)   брати участь у розробці районних програм і проектів, що відповідають цілям діяльності спілки, а також брати участь у їх реалізації;

19)   вносити пропозиції до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

20)   одержувати від органів державної влади  та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

21)   користуватися іншими правами, що не заборонені законодавством України, для здійснення статутних цілей і завдань.

22)   надавати соціально-правову допомогу, побутову підтримку  у врегулюванні трудових і побутових питань;

23)  залучати матеріальні та фінансові  ресурси для допомоги інвалідам у вигляді одягу, взуття, медичної апаратури та іншої допомоги;

24)  співпрацювати з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань вирішення проблем інвалідів, а також з громадськими об’єднаннями, які діють в інтересах інвалідів;

25)  створювати правозахисні центри, центри медико-соціальної та трудової реабілітації для інвалідів;

26)  сприяти учасникам спілки в реалізації їх законних прав, пільг та переваг в отриманні медичної допомоги, освіти, в працевлаштуванні, покращенні матеріальних, житлових та побутових умов , в розвитку творчих здібностей, занять фізичною культурою та спортом;

27)  спільно з благодійними організаціями здійснювати благодійні заходи, що відповідають статутним цілям спілки та не суперечать законодавству України;

 

РОЗДІЛ III. ЧЛЕНИ ( УЧАСНИКИ) ГРОМАДСЬКОЇ спілки

Стаття 16. Членство в спілці є  добровільним.

Стаття 17. Членом спілки може бути юридична особа приватного права, яка   виявила бажання стати членом спілки, визнає мету, завдання та Статут спілки, бере участь в діяльності спілки та сплачує членські внески.

Стаття 18. Членом спілки має право бути  фізична особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та Статут спілки, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності спілки та сплачує членські внески.

Стаття 19. Прийом в члени спілки здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Загальних зборів спілки.

Стаття 20. Рішення про прийняття в члени спілки приймається Загальними зборами спілки  протягом 30 календарних днів. Прийнятому  члену  спілки видається посвідчення , встановленого зразка. Юридична особа приватного права вважається членом спілки з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами  спілки.

Стаття 21.  Всі питання щодо сплати членських та інших внесків регулюються Положенням про внески, що затверджується Загальними зборами спілки .Всі надходження від членів спілки мають вигляд безповоротної фінансової допомоги.

Стаття 22. Повноваження засновників спілки закінчуються після її  державної реєстрації. З цього часу вони є членами спілки.

Стаття 23. Члени  спілки мають право:

1)   брати участь у діяльності  спілки на засадах і в порядку, визначеними її внутрішніми документами ;

2)   одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності спілки, включаючи звіти про використання майна та коштів, наданих ними спілці в обумовленому ними порядку;

3)   висловлювати свою думку щодо персонального складу, кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;

4)   право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному внутрішніми документами спілки;

5)   обирати та бути обраними до керівних органів  в порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами спілки;

6)  згадувати про своє членство в спілці в публічних заявах, на умовах, визначених цим Статутом;

7)   використовувати символіку і атрибутику спілки в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку , що затверджується Загальними зборами;

8)   вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів;

9)   вносити запити та пропозиції до керівних органів спілки з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності спілки  та отримувати на них відповіді;

10)   активно, вільно відстоювати і пропагувати свою точку зору, альтернативні ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються  до прийняття рішень з цих питань;

11)  брати участь у засіданнях статутних органів, коли розглядаються їхні питання;

12)   брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

13)  звертатися до спілки за захистом своїх прав та інтересів;

14)   користуватися майном  та об’єктами соціально-культурного та суспільного призначення на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами спілки;

15)  вільно виходити із членів спілки  згідно зі Статутом;

16)  мати інші права, відповідно до внутрішніх документів спілки.

Стаття 24. Члени спілки зобов’язані:

1)   дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрішніх документів  спілки;

2)   сприяти здійсненню мети та завдань спілки, поширенню інформації про її діяльність;

3)   сприяти пропаганді та розповсюдженню екологічних та культурних знань;

4)   дотримуватись вимог законодавства України про охорону навколишнього середовища;

5)   сприяти залученню в ряди спілки нових членів;

6)   поважати права та законні інтереси інших членів спілки;

7)   підтримувати спілку матеріально (своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески або іншим чином) та своєю участю у її діяльності у випадках та порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами спілки;

8)   виконувати рішення, прийняті керівними органами спілки;

9)   співпрацювати з керівними органами спілки з усіх питань, які стосуються мети діяльності та її завдань;

10)  утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди спілці;

12)   перебувати на обліку в  спілці, оперативно повідомляти про зміну облікових даних;

13)  брати безпосередню участь у роботі спілки;

14)  нести інші обов’язки відповідно до внутрішніх документів спілки.

Стаття 25. Спілка може мати прихильників, що є фізичними або юридичними особами і, відповідно до вимог Статуту, підтримують спілку шляхом участі в її діяльності, надання різноманітної допомоги чи послуг без обов’язкового організаційного оформлення своїх взаємин зі спілкою.

Стаття 26. Якщо член спілки здійснює особливий внесок у розвиток спілки, вагомо сприяє її діяльності, виконує активну роботу в спілці, Загальні збори спілки можуть  призначати нагороди, використовувати засоби громадського заохочення згідно з внутрішніми документами спілки.

Стаття 27. Членство в спілці несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі. До члена спілки можуть застосовуватися стягнення (попередження, догана та виключення зі спілки) за дії, несумісні з перебуванням в спілці, а саме:

1)  грубе або повторне порушення вимог Статуту чи внутрішніх документів спілки;

2)   систематичне невиконання рішень керівних статутних органів спілки;

3)   бездіяльність члена спілки протягом року;

4)   вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду спілці, спричинили погіршення її репутації;

5)   негідна поведінка, що компрометує звання члена спілки.

Стаття 28. Рішення про попередження або догану приймає Голова правління спілки, про виключення зі спілки  рішення приймають Загальні збори.

Стаття 29. У разі незгоди з рішенням про попередження або догану член спілки може звернутися у місячний термін зі скаргою до Загальних зборів спілки.

Стаття  30. Членство в спілці може бути припинено:

1)  у разі добровільного виходу з членів спілки (на підставі поданої заяви);

2)  у випадку ліквідації спілки з моменту внесення відповідних змін  реєструючим органом;

3)  в інших випадках, передбачених цим Статутом.

Стаття 31. Добровільний вихід із членів спілки відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена зі спілки приймають Загальні збори спілки.

Стаття 32. Припинення індивідуального членства в спілці має наслідком відставку особи з усіх посад у складі будь-яких органів , крім штатних посад.

Стаття 33. У випадку припинення членства, спілка зобов’язана вирішити всі відповідні організаційні питання протягом року. При виході або виключенні члена спілки з її складу, матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності спілки, не повертаються.

Стаття 34. Добровільний вихід або виключення із спілки не позбавляє права на  повторний вступ до спілки на загальних засадах.

 

 

 

 

Scroll Up